logo palmed colored

Furnizorii de servicii medicale, somaţi să dea banii înapoi

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED atrage atenţia cu privire la un demers “cel puţin îndoielnic” efectuat de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, în urma căruia operatori publici şi privaţi sunt obligaţi să restituie sume de bani pentru serviciile prestate în perioada 2013 – 2015.

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED ia act de demersul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti – C.A.S.M.B. cu privire la restituirea unor sume aferente serviciilor medicale paraclinice furnizate în perioada 2013-2015 persoanelor asigurate şi decontate operatorilor publici şi privaţi în baza contractelor pe care aceştia le aveau cu respectiva instituţie publică. C.A.S.M.B. a transmis furnizorilor de servicii medicale paraclinice invitaţia de a ridica de la sediul acesteia notificările prin care aceştia sunt somaţi ca, într-un termen de 30 de zile de la comunicare, să restituie anumite sume ce au facut obiectul decontării în perioada menţionată mai sus. Temeiul invocat este, în principal, un raport de control al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate efectuat la C.A.S.M.B., document care până acum nu a fost făcut cunoscut altcuiva decât entităţii controlate. Sunt sume de ordinul sutelor de mii de lei, pentru fiecare furnizor şi la nivelul zecilor de milioane de lei la nivelul Municipiului Bucureşti.

Cristian Hotoboc, preşedinte PALMED

În acest context, Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED doreşte să sublinieze următoarele:

  • furnizarea serviciilor medicale şi, implicit, decontarea acestora se face în strictă concordanţă cu cadrul normativ aplicabil şi cu instrucţiunile de ordin administrativ primite de furnizori de la casele de asigurări de sănătate, inclusiv de la C.A.S.M.B.;
  • serviciile medicale al căror cost este suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate fac obiectul unei raportări riguroase şi al unui mecanism de verificare-validare din partea C.A.S.M.B., anterior decontării, ceea ce implică, în mod evident, o responsabilitate şi o responsabilizare din partea acesteia;
  • sumele decontate entităţilor contractante, publice sau private, sunt supuse verificării stricte din punct de vedere al realităţii serviciilor furnizate, plăţile fiind efectuate în baza documentaţiei contractuale redactate de către C.A.S.M.B.;
  • simpla invocare a unui document emis în urma unui control ce a fost efectuat la sediu C.A.S.M.B. de C.N.A.S. nu poate, din punct de vedere legal, să constituie temei pentru reţineri arbitrare de fonduri supuse decontării;
    furnizorii de servicii medicale, publici şi privaţi, care au primit notificările menţionate nu au făcut obiectul respectivei acţiuni de control şi, prin urmare, nu au fost în măsură să prezinte documente justificative care să ateste realitatea şi exactitatea elementelor prezumat a fi fost invocate în cadrul acţiunii de control;
    C.A.S.M.B. nu a contestat realitatea serviciilor anterior acceptate spre decontare;
  • furnizorilor de servicii medicale notificaţi nu le-a fost adusă la cunoştinţă săvârşirea unor eventuale fapte ilicite, respectiv producerea vreunui eventual prejudiciu, ca urmare a faptelor proprii şi un temei legal al demersului C.A.S.M.B.

Pornind de la cele exprimate anterior, considerăm demersul C.A.S.M.B. ca fiind nelegal, fără bază contractuală, iar concluziile, ca aparţinând unei acţiuni de control la care furnizorii de servicii medicale, publici şi privaţi, nu au fost parte. Continuarea acestui demers fără ca măcar să fie aduse la cunoştinţă acestora elemente esenţiale cum ar fi: raportul de control în integralitatea sa, faptele imputabile, un eventual prejudiciu, legătura dintre faptă şi prejudiciu, şi individualizarea răspunderii, reprezintă un act regretabil, de natură să pună la îndoială cel puţin profesionalismul persoanelor responsabile de iniţierea acestuia.

Nu în ultimul rând, o invalidare netemeinică şi retroactivă a serviciilor medicale furnizate şi decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate generează necesitatea şi obligativitatea furnizorilor de servicii medicale de a recupera sumele respective de la beneficiarii acelor servicii, chiar dacă aceştia beneficiau, la data acordării, de calitatea de asigurat.

Cristian Hotoboc, preşedinte PALMED
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Lasă un răspuns